przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Gminy GRUNWALD   
Urząd
 Dane podstawowe 
 Godziny urzędowania 
 Struktura organizacyjna 
 Nabór pracowników 
 Stanowiska pracy w Urzędzie 
 SPIS powszechny 2011 
 BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU 
Organy
 Wójt Gminy 
- Obwieszczenia i zawiadomienia
 Skarbnik 
 Rada Gminy 
 Komisje Rady 
 Urząd Stanu Cywilnego 
 Ewidencja Działalności Gospodarczej 
 Referat Gospodarki Komunalnej 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Prawo Lokalne
 Statut 
 Regulamin 
 Budżet 
 Uchwały 
 Podatki i opłaty lokalne 
 Informacje Urzędu 
 Strategia rozwoju 
 Protokoły 
 Zagospodarowanie przestrzenne 
 Pozostałe 
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 
Zamówienia Publiczne
 PRZETARGI 
 ZAPYTANIA OFERTOWE 
 LICYTACJE 
Załatwianie Spraw
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 
Gospodarka nieruchomościami
 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
 Ogłoszenia o przetargach na sprzedaz nieruchomości 
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 
Inne
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Grunwald 
 Oferty inwestycyjne 
 Rejestry i ewidencje 
 Oświadczenia majątkowe 
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2009 rok 
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2010 rok 
 POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU GMINY GRUNWALD 
 Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 
 Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia
1.
Obwieszczenie Wójta Gminy Grunwald z dn. 28.04.2010r w/s obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20.06.2010r.

Załączniki: Rozmiar:
61.408 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Grunwald
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Wojciechowska
Osoba, która wprowadziła dane: Karolina Wojciechowska
Data wytworzenia informacji: 2010-04-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-04-29
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-29 08:47

rejestr zmian publikacji » do góry

2.
INFORMACJA O WYB. ŁAWNIKÓW
 

INFORMACJA WÓJTA GMINY GRUNWALD

dot. WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH


Zawiadamia się, że do dnia 30 czerwca 2007r. można dokonywać zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu i Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencję 2008 -2011.


Ustawowo uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców, inne zarejestrowane organizacje (z wyłączeniem partii politycznych) oraz grupa co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów

powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)

1/ ławnikiem może być wybrany ten, kto:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich

- jest nieskazitelnego charakteru,

- ukończył 30 lat,

- jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

- nie przekroczył 70 lat,

- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie.

2/ ławnikami nie mogą być:

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,

- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skiero-

wania sprawy na drogę postępowania sądowego,

- adwokaci i aplikanci radcowscy

- duchowni

- żołnierze czynnej służby wojskowej,

- funkcjonariusze Służby Więziennej,

- radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na „karcie zgłoszenia”, która nieodpła-

tnie udostępniana jest w Urzędzie Gminy Grunwald oraz której wzór dostępny jest za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl.


Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu

dowodów osobistych

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego,

3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania

funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz

opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi

kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają ustawowych wymogów lub które wpłynęły do rady gminy po upływie wskazanego terminu, pozostawia się bez biegu.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Grunwald, pokój nr 8.


                                                            Wójt Gminy Grunwald

Gierzwałd, dnia 11.06.2007r.                     (-) inż. Henryk Kacprzyk


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Grunwald
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Wilczek
Osoba, która wprowadziła dane: Justyna Elżbieta Siennicka
Data wytworzenia informacji: 2007-06-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-06-11
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-11 10:58

rejestr zmian publikacji » do góry

3.
obwieszczenie TABLICA OGŁOSZEŃ GMINY GRUNWALD


Tablica ogłoszeń Sołectwa wsi Mielno


Strona internetowa BIP Gmina Grunwald
O b w i e s z c z e n i e


Stosownie do art. 19,31,32 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska / Dz.U.Nr 62 , poz. 627 z 2001 r/ podaję do publicznej wiadomości o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku:

o wydanie decyzji o uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na :

rozbudowie kopalni kruszywa „Mielno2” t.j. uzyskania zmiany koncesji wydanej przez Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego z dnia 18.04.2005r. Nr ŚR.II.7412/31/04/05 zezwalającej na eksploatację części złoża kruszywa „Mielno 2” w granicach pola A i rozszerzenie koncesji na eksploatację „pola B”

Inwestor :

Trans - Żwir Jan Kitowicz ul. Suwalska 6a, 11-500 Giżycko, Gajewo


Publicznie dostępny wykaz danych o wniosku znajduje się w Urzędzie Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie pokój Nr 3

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości .


Wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Grunwald w Gierzwałdzie w wyznaczonym terminie podanym w informacji.
Gierzwałd dnia 2007.04.13Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Grunwald
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Tur
Osoba, która wprowadziła dane: Justyna Elżbieta Siennicka
Data wytworzenia informacji: 2007-04-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-04-16
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-16 13:53

rejestr zmian publikacji » do góry


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Obwieszczenia i zawiadomienia
wersja do druku wersja do druku