Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Grunwald
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Dofinansowanie kształcenia młodocianych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Dofinansowanie kształcenia młodocianych, bieżące, menu 96 - BIP - Urząd Gminy Grunwald”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Dofinansowanie kształcenia młodocianych

Dofinansowanie kształcenia młodocianych

Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianego pracownika w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania prac w określonym zawodzie stanowi pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Pracodawca ubiegający się na podstawie art. 70b ust. 7 cytowanej wyżej ustawy o systemie oświaty o dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianego pracownika do określonego zawodu lub przyuczenia do wykonywania prac w określonym zawodzie, składa wniosek do jednostki samorządu, właściwej dla miejsca zamieszkania młodocianego pracownika, załączając do niego następujące dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

 2. Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:

  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,

  • Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,

  • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

  • Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

  • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

  • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

  • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,

  • Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

  • Wypełniony formularzinformacjiprzedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

  • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,     

Zgodnie z art. 37 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany, poza wymienionymi wyżej dokumentami, przedstawić podmiotowi udzielającemu pomocy (w tym przypadku jednostce samorządu terytorialnego właściwego dla miejsca zamieszkania młodocianego pracownika, zgodnie z art. 70b ust. 6 uso) dodatkowo następujące dokumenty:

 1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 2. informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej winny być przedstawione w wypełnionym formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.);

 Druki do wypełnienia znajdują się poniżej

Formularz informacji dotyczących prowadzonej działalności

Wniosek o dofinansowanie

oświadczenie o otrzymaniu pomocy DE MINIMIS

oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy DE MINIMIS

 

 

Metryka

data wytworzenia
2015-10-22
data udostępnienia
2015-10-22
sporządzone przez
Szydlik Waldemar
opublikowane przez
Wojciech Falba
ilość odwiedzin
1976
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.